เกี่ยวกับสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ถนน เชียงราย – เทิง ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0 -5369-4076
อีเมล pongklua_cr1@gmail.com
เว็บไซต์ https://pkl.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระยะทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประมาณ 35 กิโลเมตร
มีพื้นที่ทั้งสิ้น 15 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา
2.เขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 4 บ้านโป่งเกลือ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่รุ่งเรือง ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย
หมู่ที่ 16 บ้านร่องดู่ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย
หมู่ที่ 18 บ้านโป่งเกลือใต้ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย