admin

กิจกรรมวันภาษาไทย ผ่านกระบวนการ Active Learning

กิจกรรมวันภาษาไทย ผ่านกระบวนการ Active Learning

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวอภิญญา ถาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย(กศน.) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ผ่านกระบวนการ Active Learning ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ โดยมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมทักษะชีวิตและกระบวนการคิด การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวอภิญญา ถาแก้ว คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อถวายความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและนักเรียนที่ดี เป็นพลังของแผ่นดินสืบต่อไป

งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ครบรอบ90ปี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ครบรอบ 90 ปี นำโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตบริการ ผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระสงฆ์ 9 รูป การทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่ร่วมทำบุญและมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

การอบรมหลักสูตรสอนคิดตามแนวทาง Thinking School

วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือนำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร “ครูสอนคิดตามแนวทาง Thinking School ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย” โดยมี ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผอ.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและทีมงานเป็นวิทยากร เพื่อศึกษาหลักการและเรียนรู้แนวคิด วิธีการ รวมถึงกระบวนการใช้เครื่องมือการคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

 

 

พิธีสรงน้ำพระธาตุดอยลาน ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางอภิญญา ถาแก้ว คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยลาน ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลตำบลดอยลาน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้นำทุกหมู่บ้านและชาวบ้านตำบลดอยลาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พระธาตุดอยลาน บ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญในท้องถิ่นของตนเอง

 

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ เช่น กิจกรรมวาดภาพ การระบายสีประกอบคำบรรยาย การประดิษฐ์การ์ด และพิธีรำลึกถึงพระคุณของครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

 

 

 

สพป.เชียงราย เขต1 ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพป.เชียงราย เขต1 ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสมคิด อุดปิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการการเปิดเรียน ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) พร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้กับทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

ปฐมนิเทศและตรวจ ATKนักเรียน

ปฐมนิเทศและตรวจ ATKนักเรียน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากเทศบาลตำบลดอยลาน มาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน โดยผลการตรวจเชื้อคือไม่พบเชื้อ ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือขอขอบพระคุณ ทางเทศบาลตำบลดอยลานในการอนุเคราะห์การตรวจในครั้งนี้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้มีการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้มีความพร้อม ในการเรียน ตลอดปีการศึกษา 2565 ต่อไป

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางอภิญญา ถาแก้ว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งสรุปผลการดำเนินงานในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมาและแจ้งแนวทางการดำเนินงานของทางโรงเรียน การจัดการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา2564

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19