สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียน
ปก.

สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ขาว
สีฟ้าหมายถึง วิสัยทัศน์กว้างไกล สดชื่น แจ่มใส มองโลกในแง่ดี
สีขาว หมายถึง จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่อง สว่างไสว สงบ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นก้ามปู (ต้นฉำฉา)

พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญของโรงเรียน
“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำกีฬา”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ยิ้มจากใจ ไหว้สวยงาม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
อยู่อย่างพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน : มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี มีคุณธรรม