วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนบ้านโป่งเกลือมุ่งมั่นจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ประสานความร่วมมือโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทงาม มีจิตอาสา ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง โดยครูมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทงาม มีจิตอาสา และดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ