โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (การถนอมอาหาร กล้วยฉาบ)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (การถนอมอาหาร กล้วยฉาบ) โดยเชิญยายตุ๋ย ไชยลังกา มาเป็นวิทยากรท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการถนอมอาหาร การทำกล้วยฉาบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นักเรียนทำด้วยความตั้งใจ สนุกสนาน ได้รับความรู้และทักษะอาชีพไปพร้อมกัน