เข้าร่วมประชุมและรับฟังการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นางอภิญญา ถาแก้ว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายให้ความรู้และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี จากท่านดร.สมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ๊ม เพื่อจะได้นำมาพัฒนา ปรับปรุงและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนบ้านโป่งเกลือต่อไป