รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธ์ุ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ คณะครูละบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนดังกล่าว ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง