ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Education Test ) ที่จัดสอบโดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2564 ของโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สูงกว่าระดับประเทศ ใน 2 รายวิชา คือวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 54.85 และวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 38.98 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งเกณฑ์ระดับจังหวัด เกณฑ์ระดับภาค และเกณฑ์ระดับประเทศ