ปฐมนิเทศและตรวจ ATKนักเรียน

ปฐมนิเทศและตรวจ ATKนักเรียน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากเทศบาลตำบลดอยลาน มาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน โดยผลการตรวจเชื้อคือไม่พบเชื้อ ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือขอขอบพระคุณ ทางเทศบาลตำบลดอยลานในการอนุเคราะห์การตรวจในครั้งนี้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้มีการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้มีความพร้อม ในการเรียน ตลอดปีการศึกษา 2565 ต่อไป