รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ จากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยได้รับตรวจสอบ แนะนำอย่างครอบคลุม และเป็นกัลยาณมิตร เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้