การอบรมเพศวิถีศึกษา 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ได้จัดโครงการอบรมเพศวิถีศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ที่ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องเพศวิถีศึกษา การป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้