ปรับสภาพภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 18 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และทางเทศบาลตำบลดอยลาน ร่วมมือกันตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบสนามโรงเรียน ที่อาจหักโค่นอันเนื่องมาจากลม พายุหรือด้วยอายุของต้นไม้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนและบุคคลที่เข้ามาในโรงเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกฝ่าย ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง