โป่งเกลือActive LearningพัฒนาทักษะชีวิตยุคNew Normal

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ โดยมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมทักษะชีวิตและกระบวนการคิด การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน