กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือนำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้และสาธิตการทำขนมเทียน ขนมต้มกะทิ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการทำกระทงของนักเรียนและคณะครูร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ได้ทั้งความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี ทักษะการงานอาชีพและการทำงานร่วมกัน