กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวอภิญญา ถาแก้ว คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อถวายความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและนักเรียนที่ดี เป็นพลังของแผ่นดินสืบต่อไป