กิจกรรมวันภาษาไทย ผ่านกระบวนการ Active Learning

กิจกรรมวันภาษาไทย ผ่านกระบวนการ Active Learning

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวอภิญญา ถาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย(กศน.) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ผ่านกระบวนการ Active Learning ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ โดยมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมทักษะชีวิตและกระบวนการคิด การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน