การอบรมหลักสูตรสอนคิดตามแนวทาง Thinking School

วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือนำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร “ครูสอนคิดตามแนวทาง Thinking School ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย” โดยมี ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผอ.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและทีมงานเป็นวิทยากร เพื่อศึกษาหลักการและเรียนรู้แนวคิด วิธีการ รวมถึงกระบวนการใช้เครื่องมือการคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย