หน้าแรก

dr

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ในโอวาทของคุณครูทุกคน เป็นนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ

กิจกรรมวันภาษาไทย ผ่ Read more
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕ Read more
วันที่ 1 กรกฎาคม 256 Read more