ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันภาษาไทย ผ่
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕
วันที่ 1 กรกฎาคม 256
วันที่ 17 - 19 มิถุน
วันอังคารที่ 14 มิถุ
วันที่ 9 มิถุนายน 25
สพป.เชียงราย เขต1 ตร
ปฐมนิเทศและตรวจ ATKน
การประชุมผู้ปกครองนั
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช