ประชาสัมพันธ์

สพป.เชียงราย เขต1 ตร
ปฐมนิเทศและตรวจ ATKน
การประชุมผู้ปกครองนั
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช
ผลการทดสอบการศึกษาระ
วันที่ 23 มีนาคม 256
วันที่ 15 กุมภาพันธ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์