admin

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา2564

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Education Test ) ที่จัดสอบโดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2564 ของโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สูงกว่าระดับประเทศ ใน 2 รายวิชา คือวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 54.85 และวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 38.98 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งเกณฑ์ระดับจังหวัด เกณฑ์ระดับภาค และเกณฑ์ระดับประเทศ

 

 

เข้าร่วมประชุมและรับฟังการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นางอภิญญา ถาแก้ว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายให้ความรู้และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี จากท่านดร.สมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ๊ม เพื่อจะได้นำมาพัฒนา ปรับปรุงและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนบ้านโป่งเกลือต่อไป

 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (การถนอมอาหาร กล้วยฉาบ)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (การถนอมอาหาร กล้วยฉาบ) โดยเชิญยายตุ๋ย ไชยลังกา มาเป็นวิทยากรท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการถนอมอาหาร การทำกล้วยฉาบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นักเรียนทำด้วยความตั้งใจ สนุกสนาน ได้รับความรู้และทักษะอาชีพไปพร้อมกัน

กิจกรรมวันมาฆบูชา และการบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 โดยนำนักเรียนเข้าวัด ฟังธรรมและเวียนเทียน เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสำคัญทางศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แก่วัดดอนเรือง บ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 4 โดยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดและห้องน้ำของวัดให้สะอาด เหมาะแก่การใช้ต่อไป

 

รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธ์ุ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ คณะครูละบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนดังกล่าว ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง

รับมอบเครื่องกรองน้ำและเสาธงโรงเรียน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือนำโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.อภิญญา ถาแก้ว คณะครูละบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ร่วมรับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดระบบ Softener และ Reverse Osmosis(RO) จากการสนับสนุนของคุณสรรเสริญ จุฬางกูร และรับมอบเสาธงโรงเรียนจากบริษัทรุ่งทรัพท์ วอเตอร์เวร์ค 1993 จำกัด เพื่อให้ทางโรงเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดและมีเสาธงที่มั่นคง แข็งแรงต่อไป ทั้งนี้ทางคุณสรรเสริญ ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน ขนมและน้ำแก่นักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือนำโดยท่าน ผอ.อภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ ยุวกาชาด ที่ครบถ้วนและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม กิจกรรมชาวค่าย กิจกรรมการเข้าฐานการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามัคคี และทักษะตามวิถีลูกเสือ ยุวกาชาด ให้แก่ผู้เรียน

 

พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และเสาธงใหม่โรงเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ได้ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และเสาธงโรงเรียน นำโดยท่าน ผอ.อภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในเขตบริการ ร่วมสมทบทุนในการสร้างและจัดซื้อศาลพระภูมิเจ้าที่โรงเรียน รวมทั้งได้รับการอนุเคราะห์จาก บจก.รุ่งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค 1993 ได้บริจาคเสาธงโรงเรียน เพื่อความเป็นศิริมงคลกับทางโรงเรียนและผู้ร่วมบริจาคทุกภาคส่วน ทั้งนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2564

     วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือนำโดยท่าน ผอ.อภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของนักเรียน และกิจกรรมแลกของขวัญ ทั้งนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด